“คุ้มค่ามากขึ้น แค่บริหารจัดการอย่างเหมาะสม”

ERP (Enterprise Resource Planning) หรือการบริหารทรัพยากรขององค์กร หมายถึงการวางแผนบริหารจัดการองค์กร ให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยระบบ ERP มีหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูล และกระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้น ในองค์กรให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบเดียว

หากแบ่งการดำเนินงานในองค์กรหนึ่งๆ จะมีระบบข้อมูลภายในที่เป็นพื้นฐานชัดเจน คือ

  • ระบบทางด้านบัญชี (แผนก/ฝ่ายบัญชี) และการเงิน(แผนก/ฝ่ายการเงิน)
  • ระบบงานทรัพยากรบุคคล​ (แผนก/ฝ่ายบุคคล)
  • ระบบการให้บริการบุคคลภายนอกองค์กร (แผนก/ฝ่ายพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง)
  • ระบบบริหาร / ติดตามประเมินผล (ผู้บริหารองค์กร)

โดยแต่ละแผนก / ฝ่าย จะมีกระบวนการทำงานที่ก่อให้เกิดข้อมูลต่างๆ มากมาย มีการส่งต่อข้อมูลจากฝ่ายหนึ่ง > ไปยังฝ่ายหนึ่ง หรืออาจจบในฝ่ายๆ นั้น ซึ่งจำเป็นต้องมีการกำหนดกระบวนการทำงานที่ชัดเจน มีการควบคุมกระบวนการต่างๆ ด้วยซอฟต์แวร์เพื่อไม่ให้เกิดข้อมูลซ้ำซ้อน ช่วยลดเวลาและขั้นตอนของการทำงาน

นี่เป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดระบบที่ เรียกว่า “Enterprise Resource Planning หรือ ERP” เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถใช้ ประโยชน์จากทรัพยากร / ข้อมูลที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

“Enterprise resource planning หรือ ERP”

เป็นดั่งศูนย์กลางของการทำงานและฐานข้อมูลขององค์กร ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรและการทำงานร่วมกันภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ป้องกันการทำงานซ้ำระหว่าง หน่วยงาน ช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนด้วยกระบวนการที่เป็นอัตโนมัติมากขึ้น (Streamline Workflow) มีมาตรฐานในความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการอัพเดทข้อมูลแบบ Real-time และมีเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ (Analytic Tools) เป็นข้อมูลเชิงลึกช่วยให้ผู้บริหารเห็นภาพรวมขององค์กรได้ชัดเจน ตัดสินใจได้แม่นยำ ถูกต้องมากขึ้นด้วย

 

“เกิดมาเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”

ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นธุรกิจหรือดำเนินกิจการมาสักระยะ ERPNext คือระบบ ERP ตัวช่วยแบบโอเพ่นซอร์ส ที่ผ่านการออกแบบมาเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยเฉพาะ ERPNext ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2010 โดยโปรแกรมเมอร์จากทั่วโลก มีบริษัท Frappe´ Techologies Pvt. Ltd เป็นผู้ก่อตั้งและควบคุมดูแล

ERP Next

 

“ERPNext ดีอย่างไร”

  • ERPNext เป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส* ทำให้ไม่ต้องซื้อ หรือเสียค่าลิขสิทธิ์ในการใช้งาน
  • ERPNext ได้รับการจัดอันดับให้เป็น หนึ่งในโอเพ่นซอร์ส ERP ที่ดีที่สุดในโลก*
  • ERPNext เป็นเว็บแอพพลิเคชั่น สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์อื่นๆ เพิ่มเติม