นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

              ด้วยบริษัท ยูนิ คอนโซลิเดท จำกัด ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลทั้งการเก็บรวบรวม เก็บรักษา ใช้ และเปิดเผย ด้วยความเคารพในสิทธิของเจ้าของข้อมูล ภายใต้สัญญา ข้อตกลง และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือแนวทางการปฏิบัติตามพระรายบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เป็นหลัก และถูกต้องตามจริยธรรมในการปฏิบัติงานขององค์กร

              บริษัทกำหนดแนวทาง และนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวทางธุรกิจดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคล
  “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของบุคคล หรืออาจระบุตัวตนบุคคลไม่ได้ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 2. การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  • บริษัทดำเนิงการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และวิธีการที่ชอบด้วย กฎหมาย ในการเก็บรวบรวม และเก็บรักษษข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะดำเนินการดังกล่าวเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหากำลังคนสำหรับโครงการต่าง ๆ การบริหารค่าจ้าง สวัสดิการ การสรรหา การพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม และการบริการอื่น ๆ ที่เกียวข้องให้ลูกค้าของบริษัท ซึ่งบริษัททำหน้าที่เป็นนายจ้างหรือเป็นคู่สัญญากับลูกค้า หรือให้บริการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์แกลูกค้า ดังนั้นบริษัทจึงต้องมีการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจากผู้สมัครงาน พนักงาน พนักงานสัญญาจ้าง และอดีตพนักงาน
  • โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม จะรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลดังต่อไปนี้:
   • ชื่อ วันเกิด สถานที่เกิด ข้อมูลติดต่อ คุณสมบัติ ประวัติการศึกษา บัตรประชาขน เอกสารหลักฐานแสดงตัวตน สิทธิในการทำงาน และข้อมูลอื่น ๆ
   • ข้อมูลส่วนตัวที่แสดงในโซเชียลมีเดียของท่าน ในกรณีที่เข้าสู่ระบบของบริษัทผ่านการเชื่อมต่อจากบัญชีโซเชียลมีเดีย
   • ข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัท เช่น คุกกี้(Cookie) พิกเซล (Pixel) ไอพี แอดเดรส (IP address) เบราว์เซอร์ที่ใช้ เวลา สถานที่ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เว็บล็อก และข้อมูลการสื่อสารอื่น ๆ ข้อมูลเหล่านี้จะทำให้การเข้าชมเว็บไซต์ครั้งต่อไปของท่านมีความสะดวกมากขึ้นและใช้งานง่ายขึ้น
    • คุกกี้ (Cookie) คือไฟล์ข้อมูลตัวอักษรขนาดเล็กที่รวบรวมข้อมูลคอมพิวเตอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นของผู้ใช้งาน ทำให้บริษัททราบถึงบริการที่ท่านสนใจ
    • พิกเซล (Pixel) เป็นภาพขนาดเล็ก เป็นส่วนหนึ่งของรหัสบนเว็บเพจ ซึ่งทำหน้า เช่น ทำให้เซิร์ฟเวอร์อื่นสามารถวัดยอดการเข้าชมเว็บไซต์ แอปพลิเคชั่น ซึ่งเชื่อมโยงกับ

     คุกกี้ โดยรหัสดังกล่าวจะทำการติดตามเมื่อมีการดาวน์โหลดพิกเซลเพื่อบ่งชี้ว่าผู้ใช้งานได้เข้าเชื่อมต่อกับจอภาพใด หรือบางส่วนของจอภาพใด
    • เนื่องด้วยการทำงานของคุกกี้และพิกเซล จะทำให้บริษัทสามารถจดจำผู้ใช้บริการที่เคยเข้าชมเว็ปไซต์ และแอปพลิเคชันของบริษัท ทราบถึงจำนวนและวัตถุประสงค์ของผู้ที่ใช้บริการเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และข่วยให้บริษัทจัดบริการข้อมูล พัฒนาประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์และแอบพลิเคชัน ปรังปรุงคุณภาพการให้บริการ นำเสนอ กิจกรรมหรือโฆษณาให้ตรงกับพฤติกรรม และความสนใจสำหรับท่านด้วย
   • ภาพนิ่ง และบันทึกภาพเคลื่อนไหวในขณะที่เข้าสัมภาษณ์งาน เข้ารับการฝึกอบรม หรือกิจกรรมในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิที่จะปฏิเสธการให้บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของท่าน ณ จุดที่มีกิจกรรมนั้นๆ
   • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ความพิการ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ในบางกรณีบริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวอื่น ๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต
   • การให้ข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ สัญญา หรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลเพื่อเข้าทำสัญญา หรือข้อมูลอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนม หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทอาจไม่สามารถดำเนินการให้แก่ท่านตามที่ท่านประสงค์ หรือที่บริษัทได้แจ้งไว้ต่อท่าน หรือมีผลอื่นใดตามกฎหมาย
   • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ซึ่งบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อน
  • การดำเนิงการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่:
   • เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา เป็นต้น
   • เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
   • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น
   • เป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
   • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญากับบริษัท
   • เพื่อประโยชน์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ
  • ผู้เยาว์
   • บริษัทไม่มีความตั้งใจที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายกำหนดเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้มีหน้าที่รับผิดขอบในฐานะผู้ปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ เช่น บิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย เป็นต้น
 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม เก็บรักษา ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม เก็บรักษา ใช้ เปิดเผย และ/หรือนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่บริษัทอาจ หรือจะต้องดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้:
  • เพื่อให้บริการตามความต้องการของท่าน เช่น การบริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริการด้านทรัพยากรบุคคลและ การสมัครงานรวมถึงจัดหางานที่เหมาะสมกับคุณสมบัติ
  • เพื่อการสื่อสารทางการตลาดทางตรงผ่านทางอีเมล ข้อความ โทรศัพท์ หรือช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่น ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท
  • เพื่อใช้ในการทดสอบ พัฒนา ปรับปรุงเว็ปไซต์ ระบบงานเดิมที่มีอยู่ หรือระบบงานใหม่ เพื่อให้บริการท่านได้ยิ่งขึ้นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำมาใช้ในกระบวนการเหล่านี้ในกรณีที่ไม่สามารถทำสำเนาข้อมูลตัวอย่างได้เพียงพอต่อการทดสอบระบบ
  • เพื่อทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเชิงสถิติและเชิงวิเคราะห์ เช่น เปรียบเทียบประสิทธิผลของผู้สมัครที่ผ่านการสัมภาษณ์งานระหว่างกลุ่มธุรกิจ และพื้นที่ เพื่อค้นหาปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความแตกต่าง
  • เพื่อจัดหาข้อมูลให้กับบุคคลภายนอกโดยเป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมาย
 2. ข้อจำกัดในการใช้ และ/ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  • บริษัทใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามความยินยอมของท่าน โดยเป็นการใช้และเปิดเผยข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมตามที่กำหนดเท่านั้น บริษัทจะกำกับดูแลพนักงาน เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฎิบัติงานของบริษัทมิให้ใช้และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ตามข้อ เว้นแต่:
   • เป็นการปฎิบัติตามกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมมูลส่วนบุคคล พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา เป็นต้น
   • เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
   • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นเป็นการจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
   • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฎิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญากับบริษัท
   • เพื่อประโยชน์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศักษา วิจัย การจัดทำสถิติ
   • เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกียวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม
  • เปิดเผยต่อผู้รับจ้างของบริษัท เช่น ในกรณีที่บริษัทว่าจ้างให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนิการงานส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อให้บริการ โดยผู้รับจ้างต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาและตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่าน ในกรณีนี้ ผู้รับจ้างสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะส่วนที่ต้องใช้ในการปฎิบัติงานเท่านั้น โดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้รับจ้างของบริษัทได้แก่ ผู้ให้บริการด้านไอที (ให้บริการระบบไอทีและระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล) ผู้ให้บริการพื้นที่ปฏิบัติงาน (ดูแลความปลอดภัยทางกายภาพของตึก ซึ่งต้องทราบข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินการด้านการบัญชี) นอกจากนี้ ยังมีผู้ให้บริการด้านไอที ที่ให้บริการเครื่องมือในการบันทึกและประเมินสัมภาษณ์ทางวิดีโอ
  • เปิดเผยต่อบริษัทในกลุ่มบริษัท ยูนิ คอนโซลิเดท ซึ่งแต่ละบริษัทมีธุรกิจและบริการหลักที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อกัน ดังนี้:
   • เปิดเผยต่อบริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
   • เปิดเผยต่อบริษัทที่ให้บริการด้านการฝึกอบรม
   • เปิดเผยต่อบริษัทที่มีตำแหน่งงานที่เหมาะสม ตามที่ท่านได้แจ้งความสนใจตำแหน่งงานไว้
  • เปิดเผยข้อมูลต่อลูกค้าหรือผู้ที่สนใจจ้างงานท่าน บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อลูกค้าที่มีตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ หรือลูกค้าที่สนใจในประวัติของท่าน ลูกค้าของบริษัทมีข้อตกลงในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสัญญาและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งต่อบริษัทและต่อท่าน
  • ในกระบวนการประเมิน (หรือดำเนินการ) เพื่อซื้อขาย การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางธุรกิจ บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อผู้ขายหรือผู้ซื้อที่สนใจ
 3. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
  • ความปลอดภัยของสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานมีความสำคัญต่อบริษัท บริษัทได้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้อง คุ้มครอง รักษาความปลอดภัยสารสนเทศ และข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท โดยใช้โปรโตคอล Secure Socket Layer (SSL) ในการเข้ารหัสเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสื่อสาร หรือส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทุกหน้าในเว็บไซต์ ที่บริษัทรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะมีการปรับปรุงและทดสอบระบบเทคโนโลยีของบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความปลอดภัยสูงสุดและน่าเชื่อถือ ในการนี้ บริษัทสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเครื่องมือการรักษาความปลอดภัย หาบริษัทเห็นว่าเครื่องมือดังกล่าวมีมาตรฐานสูงขึ้น และสามรถรักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้ดีมากยิ่งขึ้น
  • กรณีบริษัททำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอกในการพัฒนา และดูแลรักษาระบบสารสนเทศของบริษัทบุคคลภายนอกที่เข้ามาทำเนินการให้บริษัท หรือดำเนินการในนามบริษัท จะต้องตกลงรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเช่นกัน
 4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  • สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตัวตน

ท่านมีสิทธิในการขอยืนยันว่าบริษัทได้ดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบ้าง ในกรณีที่มีการดำเนินการ ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางส่วนและข้อมูลบางชนิดเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลเหล่านั้นถูกจัดการอย่างไร ในบางกรณี ท่าสามารถขอให้บริษัทจัดส่งสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ท่านได้ และในกรณีเฉพาะ ท่าสามารถขอให้บริษัทจัดส่งข้อมูลของท่านให้กับบุคคลภายนอกได้

 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
             หากข้อมูลที่บริษัทเก็บรวบรวม เก็บรักษาไว้ ไม่ถูกต้อง ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
 • สิทธิในการลบข้อมูล
             ในบางกรณี ท่ามีสิทธิขอให้บริษัทลบข้อมูลของท่าน โดยแจ้งเรื่องมายังบริษัทได้ตลอดเวลา บริษัทจะประเมินว่าข้อมูลที่ท่านขอให้ลบนั้นสามารถดำเนินการลบได้หรือไม่ เนื่องจากมีข้อมูลบางส่วนที่ต้องเก็บรักษาไว้ตามที่กฎหมายกำหนด หากพิจารณาแล้วว่าสามารถลบได้ บริษัทจะดำเนินการลบออกจากฐานข้อมูลทันที อย่างไรก็ดี ให้ท่านตระหนักว่าเมื่อข้อมูลถูกลบทิ้งแล้ว บริษัทไม่สามารถให้บริการท่านได้อีกต่อไป หากท่านประสงค์ที่จะใช้บริการกับทางบริษัท ท่านต้องลงทะเบียนและบักทึกข้อมูลใหม่อีกครั้ง
 • สิทธิในการจำกัดการเก็บรวบรวม เก็บรักษา ใช้ และเปิดเผย
             ในบางกรณี ท่านมีสิทธิในการจำกัดการเก็บรวมรวม เก็บรักษา ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรก็ตาม อาจส่งผลให้บริการที่ท่านจะได้รับจากบริษัทมีข้อจำกัด
 • สิทธิในการคัดค้าน
             ตราบใดที่การเก็บรวมรวม เก็บรักษา ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการกระทำเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทอัดสอดคล้องกับกฎหมาย หรือเป็นการสื่อสารทางการตลาดทางตรง ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวมรวม เก็บรักษา ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยแจ้งให้บริษัททราบถึงเหตุผล
              หากท่านต้องการดำเนินการตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น กรุณาติดต่อแผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท ยูนิ คอนโซลิเดท จำกัด ที่อยู่ ……………… หรือส่งอีเมลมายัง email@email.com เมื่อบริษัทได้รับคำขอจากท่าน บริษัทจะทำการยืนยันตัวตนก่อนดำเนินการตามคำขอ
 1. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
        บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวมรวมจากท่านไว้ในระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อให้บริการแก่ท่าน หรือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
 2. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
        ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคลของบริษัท คือ เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคลที่บริษัทแต่งตั้งขึ้น ท่านสามารถติดต่อได้ที่อีเมล email@email.com
 3. การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
      
  บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขนโยบายนี้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นครั้งคราวตามเหตุอันสมควรเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการให้บริการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะประกาศการเปลี่ยนแปลงผ่านทางหน้าเว็ปไซต์ หรือติดต่อท่านผ่านช่องทางการสื่อสารอื่นตามความเหมาะสม